t

Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта www.tmobibg.com.Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и “Т МОБИ БГ” ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. 

 

I. Основни понятия

 

По смисъла на настоящите условия: 

 

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта. 

 

"УСЛУГА/И" на сайта включват: 

 

                                    създаване на личен профил;

                                    използване на количката и всички прилежащи права на потребителите;

                           достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

                                                 достъп до личния профил в сайта;

                           достъп до формите за контакти в сайта;

                           достъп до информационните ресурси и социалните мрежи интегрирани в сайта;

                           получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

                                     

 

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

 

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и “Т МОБИ БГ” ЕООД. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. “Т МОБИ БГ” ЕООД не носи отговорност за изразените от Вас мнения.

 

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

IV. Конфиденциалност

“Т МОБИ БГ” ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки във формата за контакти. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. “Т МОБИ БГ” ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. 

С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “Т МОБИ БГ” ЕООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

 

V. Органичаване на отговорността

“Т МОБИ БГ” ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. 

“Т МОБИ БГ” ЕООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на “Т МОБИ БГ” ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. 

“Т МОБИ БГ” ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. 

“Т МОБИ БГ” ЕООД не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. 

“Т МОБИ БГ” ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

VI. Промени

“Т МОБИ БГ” ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.